Riskienhallinta

Orthexin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupausten toteutuminen, liiketoiminnan kannattavuus, osingonmaksukyky, arvonluonti osakkeenomistajille, vastuullinen liiketoiminta ja liiketoiminnan jatkuvuus. Tämän saavuttamiseksi Orthex pyrkii tiedostamaan tavoitteisiin ja toimintaan liittyvät epävarmuus- ja riskitekijät sekä mahdollisuudet ja tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä ja niiden seurauksia johdonmukaisesti ja tehokkaasti.

Orthexilla on riskienhallintapolitiikka, joka ohjaa riskienhallintaa siten, että se tukee yhtiön tavoitteiden saavuttamista, suojelee henkilöstöä ja yhtiön erilaisia omaisuuseriä sekä varmistaa toiminnan taloudellisen kestävyyden. Riskienhallinnan periaatteet perustuvat Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johtoryhmällä. Lisäksi jokaisen työntekijän tulee tiedostaa ja hallita omaan toimintaympäristöönsä ja vastuualueihinsa liittyviä riskejä. Yhtiön hallituksen tehtävänä on riskienhallinnan linjaus, seuranta ja arviointi.

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallintaa tehdään järjestelmällisesti, ja sen tarkoituksena on varmistaa riskien kokonaisvaltainen ja asianmukainen tunnistaminen, arviointi ja hallinta. Se on keskeinen osa Orthexin toiminnan suunnittelua ja hallinnointia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista, seurantaa ja raportointia. Riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintakeskeisesti ja perusteellisesti. Tämä tarkoittaa keskeisten riskien järjestelmällistä tunnistamista, arviointia, hallintaa, seurantaa ja raportointia osana liiketoimintaa.

Riskien luokittelu

Riskeillä viitataan tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat vaikeuttaa tai estää tavoitteiden saavuttamista tai liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä. Orthex jakaa riskit kolmeen luokkaan:

  • strategiset riskit
  • operatiiviset riskit ja
  • taloudelliset riskit.

Strategisilla riskeillä viitataan epävarmuustekijöihin, jotka liittyvät pääasiassa toimintaympäristön muutoksiin sekä näiden muutosten hyödyntämiseen tai ennakointiin. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi yleisiin talousnäkymiin, kuluttajakäyttäytymiseen, kilpailuun, lainsäädäntöön tai teknologiseen kehitykseen. Strategisten riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa pyritään löytämään ne liiketoimintamahdollisuudet, joilla tavoitteet saavutetaan hallittavissa olevin riskein, ja toisaalta välttämään kohtuuttoman riskipitoisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan olosuhteita tai tapahtumia, jotka voivat estää tai vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista tai aiheuttaa haittoja ihmisille, omaisuudelle, liiketoiminnalle, tiedolle tai ympäristölle. Operatiivisia riskejä vältetään tai pienennetään siten, että riskin välttämisen kustannukset ovat kuitenkin oikeasuhteisia riskin vakavuuteen nähden.

Taloudelliset riskit liittyvät Orthexin taloudelliseen asemaan. Näitä ovat esimerkiksi rahoituksen saatavuus ja kustannukset, nettokäyttöpääoma ja maksuvalmius sekä valuuttakurssien vaihtelut.

Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös ei-taloudelliset vaikutukset. Maineriskejä voi aiheutua, jos Orthexin toiminta on ristiriidassa eri sidosryhmien, kuten asiakkaiden, tavarantoimittajien, sääntelyviranomaisten tai osakkeenomistajien, odotusten kanssa. Vastuullisilla käytännöillä on avainasema maineriskien estämisessä. Maineriskejä hallitaan asiaankuuluvalla ja oikea-aikaisella viestinnällä.

Riskienhallintaprosessi ja riskienhallinnan raportointi

Orthex priorisoi riskejä niiden tärkeyden mukaan arvioimalla riskien vaikutuksia, todennäköisyyksiä sekä riskin materialisoituessa tarvittavia riskienhallintatoimia. Merkittävimpiin riskeihin puututaan kustannustehokkailla ja asianmukaisilla riskienhallinnan toimintavaihtoehdoilla.

Johtoryhmä seuraa riskienhallinnan toteutumista säännöllisesti. Tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Johtoryhmä raportoi 2–3 kertaa vuodessa yhtiön hallitukselle riskeistä ja riskienhallintatoimista. Hallitus arvioi merkittävimmät riskit ja riskienhallintatoimet sekä riskienhallinnan tehokkuuden ja toimivuuden. Hallitus raportoi merkittävimmistä riski- ja epävarmuustekijöistä tilinpäätöksessä sekä mahdollisista olennaisista muutoksista osavuosikatsauksissa.