Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Yhtiökokous päättää muun muassa:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman sekä konsernitilinpäätöksen liitetietoineen
  • osinkojen jakamisesta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan.

Ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttääkseen siellä äänioikeuttaan, osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon vähintään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokoukseen voi osallistua myös äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen.

Orthex Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on pidetään 9. huhtikuuta.