Vastuullisuus

Vastuullisuudella on keskeinen rooli Orthexin kasvustrategian ja tärkeim­pien tavoitteiden toteuttamisessa, kun tavoittelemme asemaa Euroopan tärkeimpänä säilytystuotteiden valmistajana ja vahvistamme asemaam­me Pohjoismaiden johtavana kotitaloustuotteita tarjoavana yrityksenä. Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea Orthexin päätöksentekoa, ja se ohjaa kehitys- ja investointiohjelmaamme merkittävästi.

Olemme määrittäneet Orthexin tärkeimmät taloudelliseen, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät vastuullisuusaiheet. Jokaiselle aiheelle olemme määrittäneet keskeiset suorituskyvyn mittarit (KPI:t) ja vastuullisuustavoitteet.

Orthexin vastuullisuusprioriteetit

Vastuullisuustavoitteet ja keskeiset mittarit

Orthex tarkistaa vastuullisuusstrategiansa vuosittain ja asettaa itselleen tavoitteet ja keskeiset suorituskyvyn mittarit kolmen vuoden ajanjaksoille.

Orthexin vastuullisuustavoitteet ja keskeiset suorituskyvyn mittarit (KPI:t) on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taloudellinen vastuu

Kun liiketoimintamme on kannattavaa ja kasvavaa, voimme investoida uusiin, entistä vastuullisempiin tuotteisiin sekä energiatehokkaaseen laitteistoon ja teknologiaan, tarjota merkityksellistä työtä yhä useammalle ihmiselle sekä turvata yrityksemme tulevaisuuden. Orthexin liiketoiminta perustuu vastuullisesti tuotettuihin, kestäviin, uudelleenkäytettäviin ja kierrätettäviin muovituotteisiin, joilla on tärkeä rooli kestävässä kiertotaloudessa. Tuotteemme valmistetaan laadukkaista raaka-aineista ja kestävät vuosikymmeniä – 90 % tuotteistamme valmistetaan omissa tehtaissamme tiukkojen laatu- ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

Ympäristövastuu

Lähestymistapamme ympäristövastuuseen perustuu tuotteisiimme, kestäviin raaka-aineisiin, energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliustavoitteeseemme. Orthex ei valmista kertakäyttötuotteita. Orthexin laadukkaat, tur­valliset ja kestävät tuotteet valmistetaan huolellisesti ja ajatonta muotoilua hyödyntäen. Ne on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön ja voidaan kierrättää kaikilla markkinoillamme. Kasvatamme myös aktiivisesti biopohjaisten ja kier­rätettyjen raaka-aineiden osuutta. Samalla pyrimme jatkuvasti pienentämään toimintojemme sekä tuotteidemme hiilijalanjälkeä ja pyrimme hiilineut­raaliin tuotantoon vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaalinen vastuu

On meidän vastuullamme varmistaa, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja motivoituneeksi työpaikalla, nauttivat työympäristöstään ja voivat parantaa toimintaa jatkuvan kehittämisen avulla. Teemme tämän hallinnoimalla työterveyttä ja turvallisuusriskejä, suorittamalla ennalta ehkäiseviä toimia, kouluttamalla työntekijöitä sekä arvioimalla ja parantamalla työtämme jatkuvasti. Johtaminen, sitoutuminen ja osallistuvat työntekijät ovat tärkeässä asemassa, jotta voimme onnistua niin tällä osa-alueella kuin yleisestikin.

Tuoteturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää Orthexille. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota tuotteita, jotka valmistetaan turvallisista ja laadukkaista raaka-aineista, joiden ansiosta tuotteet ovat kestäviä, käytännöllisiä ja turvallisia käyttää. Noudatamme kaikkia asianmukaisia tuoteturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita.

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt

Orthex toimii kansainvälisesti ja noudattaa toiminnassaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Suhtaudumme kuitenkin liiketoimintaan tätäkin vakavammin: korkeat eettiset standardit ja rehellisyys näkyvät kaikessa toiminnassamme. Orthexin eettiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkia työntekijöitä, johtoryhmää ja hallitusta. Eettisissä toimintaperiaatteissa määritellään tärkeimmät periaatteet, joiden mukaan harjoitamme liiketoimintaa, kohtelemme toisiamme ja suojaamme Orthexin varoja. Toimintaperiaatteet auttavat tunnistamaan ja ratkaisemaan eettisiä ongelmia. Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan kaikesta eettisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta esihenkilöilleen tai Orthexin whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Toimittajille tarkoitetut toimintaohjeet sisältävät Orthexin toimittajia koskevat vastuullisuusvaatimukset. Toimittajien täytyy joko sitoutua noudattamaan Orthexin toimittajille tarkoitettuja toimintaohjeita tai esittää omat toimintaohjeensa, joissa on meidän ohjeitamme vastaavat tai tiukemmat vastuullisuusvaatimukset. Olemme määrittäneet korkean riskitason maat, joissa seuraamme toimittajille tarkoitettujen toimintaohjeiden noudattamista arvoketjussa amfori BSCI:n avulla. amfori BSCI suorittaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, auditointeja sekä toimittajien ja niiden alihankkijoiden ajoittaisia itsearviointeja.

Orthex ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Orthex tukee kaikkia YK:n kestävän kehityksen seitsemäätoista tavoitetta (SDG:t). Tunnistamiemme tärkeimpien vastuullisuusaiheiden perusteella olemme määrittäneet Orthexin kannalta olennaisimmat kestävän kehi­tyksen tavoitteet taloudellisen, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun osalta sekä parhaat tavat niiden edistämiseksi.

Orthex on tunnistanut neljä kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi vaikuttaa kaikista eniten.