Palkitseminen

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 on käsitellyt yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin ja hyväksynyt ne neuvoa-antavalla päätöksellä.

Palkitsemispolitiikassa määritetään periaatteet sekä päätöksentekoprosessit yhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein.

Palkitsemisraportissa kuvataan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista tilikaudella 2021. Lisäksi siinä kuvataan yhtiön taloudellista kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana verrattuna hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen kehitykseen.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmisteleman ehdotuksen pohjalta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022 päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut päätettiin korvata yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen palkkiot maksetaan kuukausittain rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taloudellisia etuuksia.

Hallituksen jäsenille vuonna 2021 maksetut palkkiot käyvät ilmi yllä olevasta yhtiökokouksen 6.4.2022 hyväksymästä palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja vuosittain maksettavasta muuttuvasta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Orthexilla ei tällä hetkellä ole pitkän aikavälin osakepohjaisia tai muita kannustinjärjestelmiä, koska yhtiön johtoryhmän jäsenet omistavat merkittävän osan (17,8 %) yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi yhtiön hallitus ei myöskään ole määritellyt osakkeiden omistamista koskevia periaatteita.

Vuosittain alkavien lyhyen aikavälin kannustinohjelmien mukaiset kannustinpalkkiot ovat harkinnanvaraisia ja sidottu Orthexin liiketoiminnan tulokseen sekä relevanttien suorituskyvyn mittareiden ja/tai yksilöllisten suoritustavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain etukäteen kannustinjärjestelmän ehdot ja tavoitteet, mukaan lukien suorituskyvyn mittarit ja painoarvot.

Toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisetuudet käyvät ilmi yllä olevasta yhtiökokouksen 6.4.2022 hyväksymästä palkitsemisraportista.

Vuonna 2021 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman mittarit ja painoarvot olivat seuraavat: tuloksentekokyky 60 %, liikevaihto 25 %, vastuullisuus 15 %. Tilikauden 2021 aikana toimitusjohtajan kannustinpalkkion enimmäismäärä vastasi seitsemän kuukauden bruttoperuspalkkaa.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion toteutunut ansainta vuonna 2021 oli 43 prosenttia lyhyen aikavälin kannustinpalkkion vuosittaisesta enimmäismäärästä. Vuoden 2021 suoritukseen perustuva kannustinpalkkio, 101 489 euroa, maksetaan huhtikuussa vuonna 2022.

Toimitusjohtaja Alexander Rosenlewin kiinteä kuukausipalkka luontoisetuineen vuonna 2022 on 28 520 euroa.

Toimitusjohtajan toimisuhteen muut pääasialliset ehdot

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja toimitusjohtajalla on työvelvoite irtisanomisaikana, ellei Orthex vapauta toimitusjohtajaa työvelvoitteesta. Mikäli yhtiö vapauttaa toimitusjohtajan irtisanomisajan työvelvoitteesta, päättyy samalla Orthexin palkanmaksuvelvollisuus.

Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu kahdentoista kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläke ja eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain perusteella. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön kustantamaa lisäeläkevakuutusta.

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista toimitusjohtajan valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja vuosittain maksettavasta muuttuvasta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta.

Vuonna 2021 johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinohjelman mittarit olivat liikevaihto, kannattavuus ja vastuullisuus ja kannustinpalkkion enimmäismäärä vastasi johtoryhmän jäsenen neljän kuukauden bruttoperuspalkkaa.

Johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) vuonna 2021 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisetuudet käyvät ilmi alla olevat taulukosta. Vuonna 2021 maksetut kannustinpalkkiot perustuvat vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan.

Johtoryhmän palkitseminen 2021

EUR tuhatta 2021
Palkat ja luontoisetuudet942
Kannustinpalkkiot281
Muut taloudelliset etuudet
Yhteensä1 223

Johtoryhmän jäsenten johtajasopimusten muut pääasialliset ehdot

Johtoryhmän jäsenten johtajasopimusten irtisanomisaika on kahdeksan kuukautta yhtiön irtisanoessa sopimuksen ja neljä kuukautta johtoryhmän jäsenen irtisanoessa sopimuksen. Orthexilla on oikeus vapauttaa johtoryhmän jäsen työvelvoitteesta irtisanomisaikana. Johtoryhmän jäsenen työvelvoite on enintään neljän kuukauden mittainen riippumatta siitä, kumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja paikallisen lainsäädännön mukaisiin eläke-etuihin. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön kustantamaa lisäeläkevakuutusta.