Palkitseminen

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2023 on käsitellyt yhtiön toimielinten muutetun palkitsemispolitiikan ja hyväksynyt sen neuvoa-antavalla päätöksellä. Päättäessään muuttaa palkitsemispolitiikkaa hallitus otti huomioon osakkeenomistajien kannanotot, jotka esitettiin palkitsemispolitiikan hyväksynnän yhteydessä vuoden 2022 yhtiökokouksessa.

Palkitsemispolitiikassa määritetään periaatteet sekä päätöksentekoprosessit yhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein.

Palkitsemisraportissa kuvataan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista tilikauden aikana. Lisäksi palkitsemisraportissa verrataan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kehitystä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen viimeisen viiden vuoden aikana.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmisteleman ehdotuksen pohjalta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut päätettiin korvata yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen palkkiot maksetaan kuukausittain rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taloudellisia etuuksia.

Hallituksen jäsenille vuonna 2022 maksetut palkkiot käyvät ilmi yllä olevasta palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja vuosittain maksettavasta muuttuvasta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Orthexilla ei tällä hetkellä ole pitkän aikavälin osakepohjaisia tai muita kannustinjärjestelmiä, koska yhtiön johtoryhmän jäsenet omistavat merkittävän osan (n. 17 %) yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi yhtiön hallitus ei myöskään ole määritellyt osakkeiden omistamista koskevia periaatteita.

Vuosittain alkavien lyhyen aikavälin kannustinohjelmien mukaiset kannustinpalkkiot ovat harkinnanvaraisia ja sidottu Orthexin liiketoiminnan tulokseen sekä relevanttien suorituskyvyn mittareiden ja/tai yksilöllisten suoritustavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain etukäteen kannustinjärjestelmän ehdot ja tavoitteet, mukaan lukien suorituskyvyn mittarit ja painoarvot.

Toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisetuudet käyvät ilmi yllä olevasta palkitsemisraportista.

Vuonna 2022 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman mittarit ja painoarvot olivat seuraavat: kannattavuus 50 %, liikevaihto 35 %, vastuullisuus 15 %. Tilikauden 2022 aikana toimitusjohtajan kannustinpalkkion enimmäismäärä vastasi seitsemän kuukauden bruttoperuspalkkaa.

Toimitusjohtaja osallistui yhtiön vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan, jolle asetetut suoritustavoitteet jäivät pääosin saavuttamatta. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion toteutunut ansainta vuonna 2022 oli 5 prosenttia lyhyen aikavälin kannustinpalkkion vuosittaisesta enimmäismäärästä. Vuoden 2022 suoritukseen perustuva kannustinpalkkio, 11 900 euroa, maksettiin huhtikuussa vuonna 2023.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion toteutunut ansainta vuonna 2021 oli 43 prosenttia lyhyen aikavälin kannustinpalkkion vuosittaisesta enimmäismäärästä. Vuoden 2021 suoritukseen perustuva kannustinpalkkio, 101 489 euroa, maksettiin huhtikuussa vuonna 2022.

Toimitusjohtaja Alexander Rosenlewin kiinteä kuukausipalkka luontoisetuineen vuonna 2023 on 28 520 euroa. Alkaen 1.12.2023 toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka luontoisetuineen on 30 500 euroa.

Toimitusjohtajan toimisuhteen muut pääasialliset ehdot

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja toimitusjohtajalla on työvelvoite irtisanomisaikana, ellei Orthex vapauta toimitusjohtajaa työvelvoitteesta. Mikäli yhtiö vapauttaa toimitusjohtajan irtisanomisajan työvelvoitteesta, päättyy samalla Orthexin palkanmaksuvelvollisuus.

Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu kahdentoista kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläke ja eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain perusteella. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön kustantamaa lisäeläkevakuutusta.

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista toimitusjohtajan valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja vuosittain maksettavasta muuttuvasta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta.

Vuonna 2022 johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinohjelman mittarit olivat liikevaihto, kannattavuus ja vastuullisuus ja kannustinpalkkion enimmäismäärä vastasi johtoryhmän jäsenen neljän kuukauden bruttoperuspalkkaa.

Johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) vuonna 2022 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisetuudet käyvät ilmi alla olevat taulukosta. Vuonna 2022 maksetut kannustinpalkkiot perustuvat vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan.

Johtoryhmän palkitseminen 2022

EUR tuhatta2022 2021
Palkat ja luontoisetuudet837942
Kannustinpalkkiot140281
Muut taloudelliset etuudet
Korvaus työsuhteen päättymisestä90
Yhteensä1 0671 223

Johtoryhmän jäsenten johtajasopimusten muut pääasialliset ehdot

Johtoryhmän jäsenten johtajasopimusten irtisanomisaika on kahdeksan kuukautta yhtiön irtisanoessa sopimuksen ja neljä kuukautta johtoryhmän jäsenen irtisanoessa sopimuksen. Orthexilla on oikeus vapauttaa johtoryhmän jäsen työvelvoitteesta irtisanomisaikana. Johtoryhmän jäsenen työvelvoite on enintään neljän kuukauden mittainen riippumatta siitä, kumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja paikallisen lainsäädännön mukaisiin eläke-etuihin. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön kustantamaa lisäeläkevakuutusta.

Arkisto – Toimielinten palkitsemisraportit vuodesta 2021

Arkisto – Toimielinten palkitsemispolitiikat vuodesta 2022