Palkitseminen

Orthex on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinkin pörssilistalle. Suunnitellun listautumisen toteutuessa yhtiö tulee laatimaan toimielinten palkitsemispolitiikan, joka esitetään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle keväällä 2022.

Hallituksen palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallitus valmistelee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen palkitsemisesta.

Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan ajanjaksolla 1.–31.3. palkkiota 2 500 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen jäsenelle 1 400 euroa kuukaudessa. 1.4. alkaen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4 000 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen muulle jäsenelle 2 000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja. Hallituksen jäsenet eivät ole Orthexin kannustinjärjestelmien piirissä.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta.

Orthex on kannustinjärjestelmän mukaisesti muun muassa Orthexin johtoryhmän jäsenille myönnetään suoriteperusteisia käteisbonuksia heidän kiinteän palkkansa lisäksi. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on kannustaa johtoryhmän jäseniä pysymään sitoutuneina ja motivoida heitä parantamaan suoritustaan. Lisäksi kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata johtoryhmän jäseniä työskentelemään tavalla, joka tukee Orthexin kasvua ja kilpailukykyä.

Kannustinjärjestelmän mukaiset maksut ovat harkinnanvaraisia ja sidottu Orthexin liiketoiminnan tulokseen sekä relevanttien suorituskyvyn mittareiden ja/tai yksilöllisiin suoritustavoitteisiin. Yhtiön hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain etukäteen kannustinjärjestelmän ehdot ja tavoitteet, mukaan lukien suorituskyvyn mittarit ja niiden painoarvon.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja paikallisen lainsäädännön mukaisiin eläke-etuihin.

Orthexilla ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Johtoryhmän työ- ja toimisuhteiden ehdot

Orthexin toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja toimitusjohtajalla on työvelvoite irtisanomisaikana, ellei Orthex vapauta toimitusjohtajaa työvelvoitteesta. Mikäli Orthex vapauttaa toimitusjohtajan irtisanomisajan työvelvoitteesta, päättyy samalla Orthexin palkanmaksuvelvollisuus.

Orthexin irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu kahdentoista kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan kertakorvaukseen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Orthexin johtoryhmän muiden jäsenten johtajasopimusten irtisanomisaika on kahdeksan kuukautta Orthexin irtisanoessa johtajasopimuksen ja neljä kuukautta johtoryhmän jäsenen irtisanoessa johtajasopimuksen. Orthexilla on oikeus vapauttaa johtoryhmän jäsen työvelvoitteesta irtisanomisaikana. Orthexin johtoryhmän jäsenen työvelvoite on enintään neljän kuukauden mittainen riippumatta siitä, kumpi osapuolista irtisanoo johtajasopimuksen.