CG-selvitykset

Orthex Oyj on suomalainen, Nasdaq Helsinki Oy:ssä 29.3.2021 alkaen listattu julkinen osakeyhtiö. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallinnointiperiaatteita sekä suomalaisiin pörssiyhtiöihin sovellettavaa sääntelyä kuten esimerkiksi osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla (www.cgfinland.fi).

Alla oleva selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu hallinnointikoodin raportointivaatimuksia noudattaen. Selvitys on annettu erillään yhtiön toimintakertomuksesta, mutta se on julkaistu samanaikaisesti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja palkitsemisraportin kanssa 16.3.2022 osana yhtiön vuosikertomusta vuodelta 2021.

Yhtiön vuosittaiset selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla erillisinä pdf-tiedostoina yhtiön internetsivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.