CG-selvitykset

Orthex Oyj on suomalainen, Nasdaq Helsinki Oy:ssä 29.3.2021 alkaen listattu julkinen osakeyhtiö. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallinnointiperiaatteita sekä suomalaisiin pörssiyhtiöihin sovellettavaa sääntelyä kuten esimerkiksi osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla (www.cgfinland.fi).

Alla olevat selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu hallinnointikoodin raportointivaatimuksia noudattaen. Selvitykset on annettu erillään yhtiön toimintakertomuksesta, mutta ne on julkaistu samanaikaisesti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja palkitsemisraportin kanssa osana yhtiön vuosi- ja vastuullisuusraportteja.

Yhtiön vuosittaiset selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla erillisinä pdf-tiedostoina yhtiön internetsivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.