Taloudelliset tunnusluvut

Vuosi 2023 lyhyesti

Orthex teki vuonna 2023 vahvan tuloksen haastavista markkinaolosuhteista huolimatta ja oikaistu EBITA lähes kaksinkertaistui vuoteen 2022 verrattuna.

85,9 milj.

Liikevaihto

2,3 %

Liikevaihdon kasvu

10,9 milj.

Oikaistu EBITA

12,7 %

Oikaistu EBITA-marginaali

Orthexin taloudelliset tunnusluvut, niiden historiallinen kehitys ja laskentakaavat on esitelty alla olevissa taulukoissa.

Tunnusluvut

EUR tuhatta20232022202120202019
Liikevaihto85 94584 04888 69475 86566 427
Liikevaihdon kasvu, %2,3 %-5,2 %16,9 %14,2 %n.a
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, %5,3 %-3,8 %15,7 %14,8 %n.a.
Laskutettu myynti87 98985 79490 55277 87767 399
Laskutetun myynnin kasvu, %2,6 %-5,3 %16,3 %15,5 %n.a.
Bruttokate24 32017 91923 20424 60118 235
Bruttokate, %28,3 %21,3 %26,2 %32,4 %27,5 %
EBITDA14 8929 15413 22616 45810 700
EBITDA, %17,3 %10,9 %14,9 %21,7 %16,1 %
EBITA10 8635 3179 34812 3366 593
EBITA, %12,6 %6,3 %10,5 %16,3 %9,9 %
Liikevoitto10 7505 1919 25012 2816 540
Liikevoitto, %12,5 %6,2 %10,4 %16,2 %9,8 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät551731 6165971 000
Oikaistu bruttokate24 32017 91923 27924 60119 117
Oikaistu bruttokate, %28,3 %21,3 %26,2 %32,4 %28,8 %
Oikaistu EBITDA14 9479 32814 84217 05411 700
Oikaistu EBITDA, %17,4 %11,1 %16,7 %22,5 %17,6 %
Oikaistu EBITA10 9185 49010 96412,9337 593
Oikaistu EBITA, %12,7 %6,5 %12,4 %17,0 %11,4 %
Oikaistu liikevoitto10 8055 36410 86712 8787 540
Oikaistu liikevoitto, %12,6 %6,4 %12,3 %17,0 %11,4 %
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna281295314285272
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut17 92118 30019 69317 05615 718
Rahavirran tunnusluvut20232022202120202019
Liiketoiminnan rahavirta10 1706 1778 97912 7098 468
Operatiivinen vapaa rahavirta12 3535 77410 04613 8539 076
Kassakonversio, %82,6 %61,9 %67,7 %81,2 %77,6 %
Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin-2 594-3 553-4 797-3 201-2 624
Taseen tunnusluvut20232022202120202019
Nettovelka22 31726 02825 88738 88641 076
Nettovelka/Oikaistu EBITDA 12 edelliseltä kuukaudelta1,5x2,8x1,7x2,3x3,5x
Nettokäyttöpääoma14 26613 67014 48212 37910 673
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa34 46233 48734 00431 83532 104
Sijoitetun pääoman tuotto, %31,6 %15,4 %28,1 %38,4 %19,9 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, %31,8 %15,9 %33,0 %40,3 %22,9 %
Omavaraisuusaste, %40,2 %36,3 %35,8 %22,6 %20,1 %
Oman pääoman tuotto, %21,5 %6,9 %24,7 %49,0 %15,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat

TunnuslukuLaskentakaava
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, %Liikevaihdon kasvu käyttäen edellisen vuoden liikevaihtoa
kurssattuna kuluvan vuoden valuuttakursseilla
Laskutettu myyntiLaskutettu tuotemyynti jälleenmyyntiasiakkaille, josta ei ole
vähennetty jälkihyvityksiä, asiakasbonuksia ja kassa-alennuksia
Laskutetun myynnin kasvu, %Laskutetun myynnin kasvu
BruttokateLiikevaihto vähennettynä myytyjä suoritteita vastaavilla kuluilla
Bruttokate, %Bruttokate / Liikevaihto
EBITDALiikevoitto ennen aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
EBITDA, %EBITDA / Liikevaihto
EBITALiikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja
ja arvonalentumisia
EBITA, %EBITA / Liikevaihto
LiikevoittoLiikevoitto
Liikevoitto, %Liikevoitto / Liikevaihto
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätTietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat
erät mukaan lukien kustannukset liiketoiminnan
uudelleenjärjestelystä, liiketoimintojen
tai pysyvien omaisuuserien myymisestä aiheutunut
voitto tai tappio, strategiset kehitysprojektit,
ulkoisten neuvonantajien kustannukset liittyen
pääomien uudelleenjärjestelyyn,
uudelleenjärjestelyjen yhteydessä syntyneiden
pysyvien omaisuuserien arvonalentumiset,
vahingonkorvaukset ja yritysostoihin liittyvät
transaktiokustannukset
Oikaistu bruttokateBruttokate vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla
erillä
Oikaistu bruttokate, %Oikaistu bruttokate / Liikevaihto
Oikaistu EBITDAEBITDA vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla
erillä
Oikaistu EBITDA, %Oikaistu EBITDA / Liikevaihto
Oikaistu EBITAEBITA vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Oikaistu EBITA, %Oikaistu EBITA / Liikevaihto
Oikaistu liikevoittoLiikevoitto vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla
erillä
Oikaistu liikevoitto, %Oikaistu liikevoitto / Liikevaihto
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ja laimentamaton), EUREmoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta konsernin rahavirtalaskelman
mukaisesti
Operatiivinen vapaa rahavirtaOikaistu EBITDA vähennettynä investoinneilla aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin
KassakonversioOperatiivinen vapaa rahavirta / Oikaistu EBITDA
Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiinInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
konsernin rahavirtalaskelman mukaisesti
NettovelkaLyhyt- ja pitkäaikaiset korolliset velat vähennettynä
käteisvaroilla
Nettovelka / oikaistu EBITDA 12 edelliseltä kuukaudeltaNettovelka / Oikaistu EBITDA
NettokäyttöpääomaVaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset
vähennettynä ostoveloilla ja muilla veloilla
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoaOma pääoma ja nettovelka vähennettynä liikearvolla
Sijoitetun pääoman tuotto, %Liikevoitto / Keskimääräinen sijoitettu pääoma pois
lukien liikearvo
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, %Oikaistu liikevoitto / Keskimääräinen sijoitettu pääoma
pois lukien liikearvo
Omavaraisuusaste, %Oma pääoma / Taseen loppusumma
Oman pääoman tuotto, %Tilikauden tulos / Oma pääoma (periodin ensimmäisen
ja viimeisen päivän keskiarvona)