Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista arvopaperimarkkinalain määrittelemien rajojen mukaisesti Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, joissa tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkovasta transaktiosta.

Liputusilmoitukset tulee toimittaa ilman aiheetonta viivytystä Orthexille sähköpostiosoitteeseen ir@orthexgroup.com.

Lue lisää Finanssivalvonnan internet-sivuilta:

https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/liputus/