18.04.2023 11:45Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 18.4.2023 klo 11.45

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.4.2023 Orthex Oyj:n pääkonttorissa Espoossa. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen paikan päällä tai äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaus ja osingonmaksu
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa kahdessa erässä seuraavasti:

Osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,06 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 20.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 27.4.2023. Osingonmaksun toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 2.10.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 10.10.2023.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Toimielinten palkitsemisraportti ja muutettu palkitsemispolitiikka
Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022 ja muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen päätettiin valita viisi jäsentä ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Jyrki Mäki-Kala ja Jens-Peter Poulsen sekä uutena jäsenenä Anette Rosengren toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten taustatiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti, joka seuraa tässä tehtävässä KHT Johanna Winqvist-Ilkkaa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen
Yhtiökokous päätti tehdä muutoksia yhtiöjärjestyksen kohtiin 5, 8 ja 10. Yhtiöjärjestyksen kohtiin 5 ja 8 päätettiin tehdä teknisluonteiset muutokset ja yhtiöjärjestyksen 10 §:ää päätettiin täydentää siten, että yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Yhtiöjärjestyksen kohdat 5, 8 ja 10 kuuluvat muutettuna seuraavasti:

”5 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”

”8 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle ja muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä.”

”10 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka
”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä, Espoossa tai Lohjalla. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 175 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 600 000 kappaletta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (maksullinen osakeanti) tai maksutta (maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutukset kumosivat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.5.2023.


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.orthexgroup.com/fi/

 

Orthex lyhyesti

Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä. Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™ kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2022 oli 84,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Seuraa Orthexia LinkedIn |Twitter | Facebook| Instagram