11.05.2022 09:00Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Orthex Q1 2022: Myynti hidastui, poikkeuksellisen korkeat raaka-aineiden hinnat vaikuttivat kannattavuuteen

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 11.5.2022 klo 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

Tammi–maaliskuu 2022 lyhyesti

 • Laskutettu myynti laski 4,2 % ja oli 21,5 milj. euroa (22,4)
 • Liikevaihto laski 4,9 % ja oli 20,6 milj. euroa (21,6)
 • Oikaistu EBITDA oli 2,8 milj. euroa (4,3)
 • EBITA oli 1,8 milj. euroa (2,0)
 • Oikaistu EBITA oli 1,8 milj. euroa (3,3) eli 8,8 % liikevaihdosta (15,3)
 • Liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (2,0)
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,0 milj. euroa (1,3)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 milj. euroa (3,2)
 • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 1,8x (1,5)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,06 euroa (0,08)
 • Orthexin Lohjan tehtaalle myönnettiin ISCC+-sertifikaatti
 • Orthex julkaisi vuoden 2021 vastuullisuusraporttinsa osana vuosikertomusta


Orthexilla ei ole venäläisiä tai ukrainalaisia tavarantoimittajia eikä muuta liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa, joten Venäjän sotilaallisilla toimilla ei ole suoraa vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Sodan aiheuttamalla vaikutuksella volatiliteetiin, asiakaskäyttäytymiseen tai kustannusten nousuun voi kuitenkin olla negatiivinen vaikutus liiketoimintaan.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Avainluvut

Milj. euroa 1–3/2022 1–3/2021 Muutos 1–12/2021
Laskutettu myynti 21,5 22,4 -4,2 % 90,6
Liikevaihto 20,6 21,6 -4,9 % 88,7
Bruttokate 4,9 6,8 -27,5 % 23,2
Bruttokate, % 23,8 % 31,3 % 26,2 %
EBITDA 2,8 2,9 -6,2 % 13,2
EBITDA, % 13,4 % 13,6 % 14,9 %
Oikaistu EBITDA 2,8 4,3 -35,1 % 14,8
Oikaistu EBITDA, % 13,4 % 19,7 % 16,7 %
EBITA 1,8 2,0 -9,3 % 9,4
EBITA, % 8,8 % 9,2 % 10,6 %
Oikaistu EBITA 1,8 3,3 -45,3 % 11,0
Oikaistu EBITA, % 8,8 % 15,3 % 12,4 %
Liikevoitto 1,8 2,0 -9,5 % 9,3
Liikevoitto, % 8,7 % 9,1 % 10,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 1,9 3,2 -41,3 % 9,0
Nettovelka / oikaistu EBITDA 1,8x 1,5x 1,7x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 5,3 % 10,4 % 33,0 %
Omavaraisuusaste, % 36,7 % 31,1 % 35,8 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,06 0,08 -16,7 % 0,35
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 294 314 -6,5 % 314


Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

Vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä leimasivat edelleen jatkuva hintojen nousu ja kampanjamyyntien, hinnankorotusten ja myyntivolyymien välinen tasapainottelu heikkenevillä markkinoilla, joihin vaikuttivat sekä kuluttajien että asiakkaiden epävarmuus. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan muun muassa sen seurauksena, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä asiakkaillemme ilmoittamamme hinnankorotusten toinen kierros alkoi vaikuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja pystyimme jossain määrin tasoittamaan kohonneiden materiaalikustannusten negatiivisia vaikutuksia. Joulukuun 2020 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana raaka-ainehintaindeksi jatkoi nousuaan ennennäkemätöntä vauhtia yli 77 %, eikä kohonneiden hintojen kompensoiminen suoraan tai yhdellä ainoalla hinnankorotuksella ole ollut strategisesti järkevää. Hinnankorotuksista ilmoittamisen ja niiden asiakkaillamme voimaan astumisen välinen aika on noin 4–9 kuukautta, jona aikana jatkuva kustannusten nousu vaikuttaa negatiivisesti tulokseen. Olemme sitoutuneita tekemään hinnankorotuksia ostohintojen edelleen kasvaessa. Kustannusten nopea nousu vaikutti Orthexin kannattavuuteen ja oikaistu EBITA-marginaali laski ensimmäisellä neljänneksellä 8,8 %:iin (15,3) ja oikaistu EBITA 1,8 miljoonaan euroon (3,3).

Vuonna 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen laskutettu myynti kasvoi 33,5 %. Vuonna 2022 olosuhteet ovat olleet haastavat, emmekä saavuttaneet edellisvuoden myyntiä, vaan laskutettu myynti laski 4,2 %. Kuten olemme aikaisemmin kertoneet, olemme hillinneet kampanjamyyntiä alennettuun hintaan negatiivisten kustannusvaikutusten kompensoimiseksi. Tämä näkyy vientimyynnissä, jossa myyntimäärät laskivat, koska olemme painottaneet katteiden puolustamista vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä tehtyjen kampanjoiden uusimisen sijaan. Orthex ei ole menettänyt asiakkaita tai tuotejakelua, vaan olemme itse asiassa tunnistaneet sekä vientimarkkinoilla että Pohjoismaissa mielenkiintoisia uusia asiakasmahdollisuuksia. Epävarmoina aikoina asiakkaat ovat olleet varovaisempia ostokäyttäytymisessään, ja monilla markkinoilla asiakkaat ovat pyrkineet välttämään varastotasojen kasvua myymälöissä ja keskusvarastoissa. Asiakkailta saadun tiedon ja palautteen pohjalta näkemyksemme on, että emme ole menettäneet markkinaosuutta, vaan kysyntä on heikentynyt markkinoiden epävarmuudesta johtuen.

Vuoden tärkein messumme, helmikuulle suunniteltu Ambiente-näyttely, peruttiin covid-19:n uuden variantin vuoksi. Tämä on hidastanut mahdollisuuksia uusiin asiakashankintoihin vientimarkkinoilla. Vallitsevissa olosuhteissa merkittävä osa asiakastapaamisista on keskittynyt hinnankorotuksiin ja kustannusten hallintaan. Tärkeät aiheet, kuten liiketoiminnan rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa ja kuluttajamyynnin kasvattaminen, eivät ole saaneet asiakkaidemme täyttä huomiota.

Kaikki edellä mainitut seikat vaikuttivat Orthexin myyntiin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon hieman laskiessa 20,6 miljoonaan euroon (21,6).

Yhtiön vastuullisuusraportti vuodelta 2021 julkaistiin osana yhtiön ensimmäistä vuosikertomusta maaliskuussa 2022. Raportissa avataan toimenpiteitä, joihin yhtiö on vuoden 2021 aikana ryhtynyt hiilineutraaliustavoitteensa saavuttamiseksi. Laskimme ensimmäistä kertaa kattavasti toiminnastamme ja arvoketjustamme aiheutuvan hiilijalanjäljen ja kaikki tehtaamme siirtyivät käyttämään sataprosenttisesti fossiilitonta vesivoimalla tuotettua sähköä. Yhtiö pyrkii tuotannossaan hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Strategiamme mukaisesti olemme vahvistaneet biopohjaisista ja kierrätetyistä materiaaleista valmistettua tuotevalikoimaa laajentamalla vanhoista kalaverkoista valmistettujen tuotteiden valikoimaa varastokonseptiin ja muutamiin muihin kotitaloustuotteisiin.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan kasvustrategiaamme keskittyen kansainväliseen kasvuun ja vastuullisuuteen. Raaka-ainehinnat saavuttivat toistaiseksi korkeimman tasonsa maaliskuun 2022 lopussa ja tällä hetkellä raaka-aineiden hinnat, rahtikustannukset ja energian hinta ovat kaikki erittäin korkealla tasolla. Tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa, eikä välittömiä merkkejä muutoksesta kohti suotuisampia hintatasoja tai markkinaolosuhteita ole näköpiirissä. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä teimme jälleen toimenpiteitä, jotka astuvat voimaan aiemmin kuvatun aikataulun mukai-sesti. Ennalta-arvaamaton ja nopea raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa haasteita kannattavuuteen, koska hinnankorotusten toteuttaminen tai kustannussäästöt näkyvät viiveellä. Vallitsevista lyhyen aikavälin haasteista ja markkinoiden epävarmuudesta huolimatta pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimenpiteemme ovat linjassa tämän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisen kanssa.

Panostamme voimakkaasti löytääksemme keinoja kasvattaa myyntiä kannattavasti, koska kysynnän kehitys on todennäköisesti jatkossakin epävarmaa. Uskomme toimintaympäristön lopulta rauhoittuvan ajan myötä, jolloin voimme täysin keskittyä kasvattamaan myyntiä kannattavasti pohjoismaisilla markkinoilla ja vauhdittamaan liiketoiminnan kehitystä Pohjoismaiden ulkopuolella. Haluan kiittää koko henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja aktiivisesta toiminnasta kannattavuuden parantamiseksi nykyisissä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Olemme kaikki valmiita ja innokkaita jatkamaan arjen parantamista käytännöllisillä ja kestävillä tuotteilla.Tulosjulkistustilaisuus:
Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew ja talousjohtaja Saara Mäkelä esittelevät raportin 11.5.2022 klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä tästä linkistä.

Kysymysosuus (Q&A):
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali:
Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa:
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä:
Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.com


Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2021 oli 88,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla