09.03.2022 09:15Pörssitiedotteet / Stock exchange releases

Kutsu Orthex Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 9.3.2022 klo 9.15

Orthex Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2022 klo 10.00 Orthex Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Suomalaistentie 7, 02270 Espoo. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon tai tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain 375/2021 nojalla. Yhtiön hallitus on päättänyt väliaikaisen lain mahdollistamista toimista, joiden tarkoituksena on järjestää kokous ennakoitavalla tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus huomioiden.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Sanna Suvanto-Harsaae. Mikäli Sanna Suvanto-Harsaaella ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimittää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3 Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Saara Mäkelä. Mikäli Saara Mäkelällä ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimittää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tämän kokouskutsun mukaisen ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021, julkaistaan 16.3.2022 ja se on mainitusta päivästä lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen
31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 11 198 022,37 euroa, mukaan lukien tilikauden tappio 64 539,03 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Sen sijaan hallitus ehdottaa, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,18 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa ehdotuksen tekohetken mukaisen rekisteröidyn osakemäärän perusteella.

Pääomanpalautus ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä seuraavasti:

Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 21.4.2022.

Pääomanpalautuksen toinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 3.10.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 11.10.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Koska 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettava tase ei osoita voittoa tilikaudelle, osakkeenomistajilla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.

Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu pääomanpalautus hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön tämän kokouskutsun liitteenä julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön viimeistään 16.3.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti 2021, joka on edellä mainitusta päivästä lukien saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti 2021 hyväksytään. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

14 Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Satu Huber ja Jens-Peter Poulsen sekä uusiksi jäseniksi Markus Hellström ja Jyrki Mäki-Kala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ari Jokelainen ja Juuso Kivinen eivät olleet enää käytettävissä hallituksen jäsenten valintaan.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, ja toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Orthex Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2022/. Orthex Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.3.2022.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.4.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Kokousta ei myöskään voi seurata suoran verkkolähetyksen avulla, eikä yhtiökokouksesta tehdä tallennetta myöhemmin katsottavaksi.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä) sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 18.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 30.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi ilmoittautua kokoukseen ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 18.3.2022 klo 10.00 ja 30.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Orthexin internetsivuilla osoitteessa
https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2022/

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla 18.3.2022 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu. Osakkeenomistajan edustajan tai tämän asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomakkeen esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2022/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Kun valtuutettu ilmoittaa edustamansa yhteisöomistajan kokoukseen, hänen tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja www.suomi.fi/valtuudet –sivustolla sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2022/.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon sekä huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

5. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin.

Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen
ir@orthexgroup.com   otsikolla ”Varsinainen yhtiökokous 2022, vastaehdotus” viimeistään 17.3.2022 klo 12.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden prosentin yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2022/  viimeistään 18.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 23.3.2022 mennessä lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen
ir@orthexgroup.com. Osakkeenomistajien tekemät kysymykset, yhtiön johdon vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2022/ viimeistään 28.3.2022. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Orthex Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 17 758 854 osaketta ja ääntä.

Espoossa 8.3.2022
Orthex Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 0838 782

saara.makela@orthexgroup.com

 

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2021 oli 88,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.